โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ)

ติดต่อสอบถาม

โทร 02-322-1249

ศิลปะการเต้น

สาขา ศิลปกรรม

หลักสูตร 48 ชั่วโมง รอบบ่าย (13.00-16.00) รุ่นที่ 2 (รับ 30 คน)

ศิลปะการเต้น

สาขา ศิลปกรรม

หลักสูตร 48 ชั่วโมง รอบค่ำ (17.00-20.00) รุ่นที่ 2 (รับ 30 คน)